Resol els teus dubtes

Una empresa, pot portar els seus residus a un ecoparc?

Els ecoparcs són instal·lacions per a la recepció i l’emmagatzematge temporal i separat de residus domèstics que no són objecte de depòsit en els contenidors de carrer, amb la finalitat de facilitar i garantir-ne una adequada gestió.

Els usuaris principals dels ecoparcs són els particulars . No obstant això, les ordenances municipals poden regular el seu ús per persones jurídiques titulars de comerços o oficines, per la qual cosa s’haurà de consultar les ordenances reguladores de l’ecoparc.

El més habitual és que les indústries i els grans comerços hagen de contactar amb gestors autoritzats per a la retirada dels seus residus, especialment els perillosos.

Un particular, on pot portar els seus residus?

Els residus domèstics, aquells generats pels particulars, han de ser depositats en els punts de recollida posats a la seua disposició per l’entitat local del terme municipal.

Els contenidors per a la recollida selectiva tenen un codi de color fàcil d’identificar: blau per a paper i cartó, verd per a envasos de vidre, groc per a envasos de plàstic, llandes i brics, marró per a residus orgànics i gris per a la fracció de resta.

Altres residus que pel seu volum i/o perillositat no poden ser depositats en els contenidors habituals a peu de carrer han de depositar-se en l’ecoparc de la seua localitat, on s’ocuparan d’estos.

Finalment, ha de saber que hi ha uns certs canals de recollida selectiva per a determinats fluxos de residus (com ara piles, llums, bombetes, medicaments i electrodomèstics) posats a la disposició del ciutadà en establiments que distribuïxen estos productes (ferreteries, centres comercials, farmàcies, xicotets i mitjans comerços, etc.) pels seus fabricants. Pregunte als responsables dels establiments.

On es depositen les restes de vidre o d'espill?

Tant les restes de vidre com d’espill no han de depositar-se mai en el contenidor de vidre. La manera correcta de rebutjar-los és portar-les a l’ecoparc.

Quin tipus de residus es depositen en el contenidor d'orgànica?

Restes de fruita i verdura

Restes de carn i peix

Corfes d’ou i fruita seca

Corfes de marisc

Taps de suro

Pòsits de café i infusions

Paper de cuina tacat de menjar

Xicotets restes de jardineria

Quin tipus de residus NO es depositen en el contenidor d'orgànica?

Olis

Tèxtil sanitari, bolquers i paper higiènic

Arena de gat o excrements d’animals

Restes de productes de neteja o higiene

Restes d’aspiradora o recollidor

Cendres i puntes de cigarret

Càpsules de café

Ceràmica

On es tira el paper d'alumini i el film transparent per a embolicar aliments?

Tant el paper d’alumini com el paper transparent han de depositar-se en el contenidor groc, sempre que no estiguen excessivament tacats de greix. Si contenen moltes restes orgàniques hauran de rebutjar-se en el contenidor de resta.

On es depositen els aerosols o els pots de pintura?

Els pots industrials de pintura, els de tamany gran, han de ser depositats en el punt net.

On es deposita l'embalatge d'un televisor nou?

La caixa de cartó va al contenidor blau. El poliestiré que protegix el televisor i el plàstic de bambolles, si n’hi haguera, aniran al contenidor groc. El televisor antic haurà d’emportar-se al punt net.

Per què qualsevol cosa de plàstic no ha de depositar-se en el contenidor groc?

El motiu és que el contenidor groc està destinat exclusivament per a envasos, tant de plàstic com d’alumini o brics. Una vegada recollits, els envasos es traslladen a unes instal·lacions industrials que estan preparades per a separar els diferents materials utilitzats habitualment en els envasos, però no per a tota classe de plàstics.

Els brics de suc i llet van al contenidor groc o al blau?, com porta cartó per dintre…

SEMPRE van al groc, són envasos.

On he de depositar l'oli usat de cuina?

L’has de portar a l’ecoparc, o als contenidors habilitats en el nostre municipi per a tal fi. L’oli de cuina és molt contaminant.

L'os del pernil va al contenidor d'orgànica?

Sí, l’has de depositar en el contenidor marró.

On deposite les tapadores dels pots?

Al groc d’envasos, igual que les xapes de les botelles de vidre i els taps de les botelles.

Què faig amb les caixes de pizza?

Si estan netes les has de depositar en el blau de paper-cartó, i si estan tacades de greix has de depositar-les en el contenidor gris de resta.

Els bolis de plàstic els puc depositar en el contenidor groc?

Els bolígrafs, en estar compostos per diferents materials plàstics, i contenir tinta, has de depositar-los en l’ecoparc o punt net més pròxim.

Les llibretes usades van al contenidor blau?

Sí, però si tenen cuquet has de llevar-lo i depositar-lo en el punt net (ecoparc).

On van els penjadors?

Els penjadors que es venen amb l’article de compra es consideren envasos i, per tant, s’han de tirar en el contenidor groc. Aquelles que no adquirim al costat d’un article es consideren un producte i hauran de depositar-se en un punt net.

Un pot de medicament buit el puc depositar en el groc?

No, tots els medicaments i els seus envasos, encara que estiguen buits, van a punt Sigre. En cas de dubte, pots mirar l’etiqueta de l’envàs i ho indica.

Els draps vells i baietes els deposite en un contenidor de roba?

Els draps vells i baietes pots depositar-los en l’ecoparc, on es tracten com a residu tèxtil i es reutilitzen o reciclen correctament.

És molt important tancar el cicle del tèxtil i calçat, amb la seua reutilització o reciclatge, per a disposar de productes de segona mà o produir nous productes substituint les matèries primeres.

Què faig amb les xicotetes restes de poda?

Si són xicotetes quantitats les pots depositar en el marró d’orgànica, i si la quantitat és major has de portar-les a l’ecoparc.