Com separar

Has sentit parlar de la regla de les 3 erres: Reduir, Reutilitzar i Reciclar?

Volem ajudar-te que tingues molt clar com posar en pràctica una d’eixes 3 erres: Reciclar.

Una separació correcta dels residus en ta casa facilita la seua gestió adequada per a fomentar la seua reutilització i reduir la petjada ecològica. Per a això, t’expliquem en què consistix cadascun dels 5 contenidors que hi ha a Petrer i els errors més comuns a l’hora de reciclar.

ORGÀNICA

Contenidor: deposita les restes orgàniques en el contenidor marró.

Horari: de 21 h a 22:30 h. Recollida en servici diari.

Residus admesos:

 • Restes de menjar i la seua preparació
 • Restes de fruita i verdura
 • Restes de carn i peix
 • Corfes d’ou i fruita seca
 • Corfes de marisc
 • Taps de suro
 • Solatge de café i infusions
 • Paper de cuina i tovallons d’un sol ús tacats de menjar
 • Xicotetes restes de jardineria

Residus no admesos:

 • Olis
 • Tèxtil sanitari, bolquers i paper higiènic
 • Arena de gat o excrements d’animals
 • Restes d’aspiradora o recollidor
 • Restes de productes de neteja o higiene
 • Cendres i puntes de cigar
 • Càpsules de café
 • Ceràmica
 • I tot allò que es puga reciclar en un altre contenidor o en l’Ecoparc

RESTA

Contenidor: deposita la fracció resta de residus en el verd fosc.

Horari: de 21 h a 22:30 h. Recollida en servei diari.

Residus admesos:

 • Paper i cartó tacat d’oli, pintura, etc.
 • Ceràmica o porcellana.
 • Objectes de goma.
 • Bolquers, compreses i tampons.

Errors freqüents:

Recorda que els plats, gots, tests, bombetes de baix consum, ceràmiques, porcellanes i espills i vidres de finestres…

NO són admesos en el contenidor d’orgànica i resta!

Acumula’ls i porta’ls al punt net més pròxim.

Hàbits responsables:

 • Introduïx els residus dintre del contenidor per a no embrutar els voltants.
 • Tanca bé les bosses perquè no es vesse el contingut a l’interior o exterior del contenidor.
 • Separa els residus orgànics dels inorgànics des del moment en què es generen.

PAPER I CARTÓ

Contenidor: deposita els teus residus de paper i cartó en el contenidor blau.

Horari: depòsit durant les 24 h del dia. Recollida periòdica.

Residus admesos:

 • Paper usat: periòdics, revistes, fulls de paper, etc.
 • Envasos i caixes de cartó (això poden ser envasos d’alimentació, calçat, productes congelats, paper per a embolicar, paper d’ús diari…)

Errors freqüents:

No deposites en el contenidor blau de paper i cartó els residus següents!:

Brics de sucs, llet, etc., perquè algunes vegades ho fem perquè pensem que com contenen cartó van aquí. Els brics van al groc perquè tenen cartó, plàstic i alumini.

Tovallons de cuina o papers bruts, que han d’anar al contenidor de matèria orgànica.

Hàbits responsables:

 • Plega els residus de paper i cartó que generes perquè ocupen el mínim espai possible en el contenidor.
 • Si eres un xicotet comerç, col·legi, oficina, etc., i deposites els teus residus de paper i cartó al carrer per a recollir-se posteriorment porta a porta, assegura’t d’apilar-los i depositar-los lliures d’altres residus.
 • Assegura’t que els teus residus de paper i cartó no continguen menjar, brics, papers plastificats, bolquers, etc.
 • Retira les grapes, canonets i plàstics que vinguen incorporats en els residus de paper i cartó que generes.
 • Utilitza o compra envasos grans per a generar menys residus.
 • Reduïx el consum de productes d’un sol ús o que continguen massa envasos de paper i cartó.

Més informació:

https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de-reciclaje/contenedor-azul/

ENVASOS LLEUGERS

Contenidor: deposita els teus envasos lleugers en el contenidor groc.

Horari: depòsit durant les 24 h del dia. Recollida periòdica 3 vegades a la setmana.

Residus admesos:

 • Envasos metàl·lics, llandes, safates d’alumini i taps metàl·lics.
 • Brics.
 • Embolcalls de plàstic i alumini, bosses, envasos buits, oueres, plats d’un sol ús, etc.
 • Botelles i envasos de plàstic, productes de neteja, iogurts, terrines, etc.
 • Caixes de fusta de xicoteta grandària de vi, maduixes, estotjos, etc.

Errors freqüents:

No deposites en el contenidor groc cap dels següents residus!:

Joguets de plàstic, que han portar-se al ecoparc o punt net, encara que també hi ha la possibilitat de donar-los a ONG que recullen joguets usats per obres socials..

Biberons i xuplons, que també van al contenidor de “resta”.

Utensilis de cuina, que a mesura que passa el temps poden deixar de ser útils i és necessari portar-los al punt net més pròxim.

Poals o cubetes de plàstic, que una vegada que es trenquen o volem renovar-los, podem depositar-los en el contenidor de «resta».

Hàbits responsables:

 • Buida sempre el contingut que queda dins dels envasos i procura que estiguen el més nets possible per a facilitar el treball d’operaris.
 • Deposita els envasos plegats o compactats per a reduir -ne el volum.
 • No introduïsques envasos dintre d’altres envasos.
 • Utilitza sempre que siga possible bosses que pugues tornar a usar en successives compres.
 • Reutilitza els envasos i evita aquells que siguen d’un sol ús.
 • Trau partit a envasos i altres objectes que no uses i dona’ls utilitat, segur que et servixen per a alguna cosa.

Més informació:

https://ecoembesdudasreciclaje.es/contenedores-de-reciclaje/contenedor-amarillo/

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/fracciones/envases/

VIDRE

Contenidor: deposita els teus residus de vidre en el contenidor verd.

Horari: de 8 h a 22 h. Recollida periòdica.

Residus admesos:

 • Botelles de vidre.
 • Pots, flascons.
 • Els contenidors verds de vidre situats als carrers servixen per a recollir únicament els envasos de vidre (pots, flascons i botelles). Però hi ha altres materials com la ceràmica o altres tipus d’objectes (gots, vidres de finestres, etc.) que, com que tenen una composició diferent de la del vidre dels envasos, han de ser depositats en el punt net més pròxim.

Errors freqüents:

És fonamental que sàpies diferenciar entre vidre i cristall!

És freqüent que a l’hora de desfer-nos d’elements de cristall els depositem en el contenidor verd, però això és un error. Al verd només el vidre!

Els errors més comuns son els següents:

Les bombetes no van al contenidor verd, hem de portar-les sempre al punt net fix o mòbil del nostre municipi o al qual tinguem més a prop.

Els espills, cendrers de vidre, gots o vaixelles, també han de ser reciclats en el punt net més pròxim.

Hàbits responsables:

 • Buida sempre el contingut que queda dintre d’alguns vidres i deposita’ls el més nets possible.
 • Abans de classificar les botelles, separa taps, tapes i bosses i deposita’ls en el contenidor groc.
 • No deixes res fora del contenidor.

Més informació:

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/fracciones/vidrio/